fbpx

REGULAMIN WIZYTÓWEK FIRMOWYCH
W SERWISIE INTERNETOWYM INFOVEGE.COM

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI WIZYTÓWEK FIRMOWYCH

 3. ZAWARCIE UMOWY, PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WIZYTÓWEK FIRMOWYCH

 5. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 6. PLASOWANIE WIZYTÓWEK

 7. DOSTĘP DO DANYCH W INFOVEGE.COM

 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE WIZYTÓWEK FIRMOWYCH

 9. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 11. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 12. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Dziękujemy za zainteresowanie usługami w zakresie wizytówek firmowych publikowanych w naszym serwisie internetowym udostępnianym pod adresem internetowym https://infovege.com (dalej jako: Infovege.com, Serwis Internetowy, Serwis).

Niniejszy regulamin wizytówek firmowych stanowi uzupełnienie warunków głównego regulaminu Infovege.com dostępnego na stronach Serwisu Internetowego (dalej jako: Regulamin Infovege.com. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Infovege.com.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego przez usługobiorców zainteresowanych publikacją swoich wizytówek firmowych na stronach Infovege.com.

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Infovege.com jest Magdalena Gałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA GAŁKOWSKA HATTERIA.PL wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków, NIP 6792442158, REGON 120604736, adres poczty elektronicznej: info@infovege.com oraz numer telefonu: +48 664 377 740 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Wszelkie pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się dużą literą, które nie zostały zdefiniowane poniżej (np. „Użytkownik”, „Usługa Elektroniczna”, „Konto Użytkownika”), należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Infovege.com.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują w sposób uzupełniający warunki i zasady korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego w roli Podmiotu Odpowiedzialnego za Wizytówkę Firmową. W sprawach nieuregulowanych poniższym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Infovege.com.
 4. Niniejszy Regulamin przeznaczony jest co do zasady dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani publikacją ich Wizytówki Firmowej w Katalogu Infovege.com. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że Regulamin oraz usługi w zakresie Wizytówek Firmowych nie są skierowane do konsumentów.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego przez Podmiot Odpowiedzialny jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Podmiot Odpowiedzialny jest dobrowolne, jednak może być konieczne w celu publikacji i utrzymania Wizytówki w Katalogu Infovege.com.
 6. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. CENNIK – cennik Usług Wizytówek Firmowych dostępny na stronie Serwisu Internetowego.
  3. FIRMA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Infovege.com jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. KALENDARZ WYDARZEŃ – Usługa Elektroniczna, wydzielona przestrzeń Serwisu Internetowego, w ramach której publikowane są ogłoszenia (podstrony) na temat wydarzeń związanych z ideą wegetarianizmu, weganizmu lub ekologii.
  5. KATALOG INFOVEGE.COM – Usługa Elektroniczna, wydzielona przestrzeń Serwisu Internetowego uporządkowana tematycznie według odpowiednich kategorii, w ramach której publikowane są ogłoszenia (podstrony) na temat miejsc, osób, produktów i usług związanych z ideą wegetarianizmu oraz weganizmu.
  6. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Infovege.com nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. KONTO FIRMOWE, KONTO – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów i funkcjonalności Podmiotu Odpowiedzialnego dostępny w systemie teleinformatycznym Infovege.com, w którym gromadzone są dane podane przez Podmiot Odpowiedzialny, w tym informacje o jego Wizytówkach Firmowych oraz o innych działaniach w Serwisie Internetowym.
  8. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  9. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY – Użytkownik, którego działalność, miejsce, produkt, usługa itp. są przedmiotem ogłoszenia (podstrony) dostępnego w Katalogu Infovege.com. Podmiot Odpowiedzialny może stać się Usługobiorcą, gdy zdecyduje się na skorzystanie z Usług Wizytówek Firmowych.
  10. PRZELEWY24.PL – zewnętrzny dostawca usług płatniczych, tj. spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.
  11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  12. REGULAMIN INFOVEGE.COM – główny regulamin korzystania z Serwisu Internetowego przez Usługobiorców, dostępny pod adresem internetowym: https://infovege.com/regulamin-serwisu-internetowego/.
  13. USŁUGA WIZYTÓWEK FIRMOWYCH, USŁUGA – odpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Podmiotu Odpowiedzialnego, polegająca na umożliwieniu tworzenia, prowadzenia i promocji Wizytówki Firmowej w Katalogu Infovege.com (w tym również dodawania Wydarzeń w Kalendarzu Wydarzeń) zgodnie z poniższym Regulaminem oraz Cennikiem.
  14. USŁUGOBIORCA – Użytkownik niebędący Konsumentem, który korzysta lub zamierza korzystać z Usług Wizytówek Firmowych świadczonych przez Usługodawcę. Każdy Usługobiorca jest jednocześnie Podmiotem Odpowiedzialnym w zakresie prowadzonej Wizytówki Firmowej.
  15. USŁUGODAWCA – Magdalena Gałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA GAŁKOWSKA HATTERIA.PL wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków, NIP 6792442158, REGON 120604736, adres poczty elektronicznej: info@infovege.com oraz numer telefonu: +48 664 377 740.
  16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  17. WIZYTÓWKA FIRMOWA, WIZYTÓWKA – ogłoszenie (podstrona) Katalogu Infovege.com zawierające informacje na temat miejsca, osoby, produktu, usługi itp. związanych z ideą wegetarianizmu lub weganizmu, które jest prowadzone bezpośrednio przez Podmiot Odpowiedzialny lub przez Usługodawcę w imieniu i na zlecenie Podmiotu Odpowiedzialnego.
  18. WPIS – ogłoszenie (podstrona) w Katalogu Infovege.com zawierające informacje na temat miejsca, osoby, produktu, usługi itp. związanych z ideą wegetarianizmu lub weganizmu, które zostało opublikowane przez Usługodawcę na podstawie propozycji zgłoszonej przez Użytkownika oraz które nie zostało przejęte przez Podmiot Odpowiedzialny.
  19. WYDARZENIE – ogłoszenie (podstrona) Kalendarza Wydarzeń, zawierające informacje na temat określonego wydarzenia związanego z ideą wegetarianizmu lub weganizmu, które jest prowadzone bezpośrednio przez Podmiot Odpowiedzialny lub przez Usługodawcę w imieniu i na zlecenie Podmiotu Odpowiedzialnego.

2.USŁUGI WIZYTÓWEK FIRMOWYCH

 1. Usługobiorca, który prowadzi działalność w zakresie związanym z tematyką weganizmu lub wegetarianizmu, może skorzystać z Usług Wizytówek Firmowych świadczonych przez Usługodawcę. Po założeniu Wizytówki Usługobiorca otrzymuje dodatkowo możliwość zgłaszania Wydarzeń do Kalendarza Wydarzeń oraz zarządzania nimi.
 2. Usługi Wizytówek Firmowych są odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku oraz poniższym Regulaminie.
 3. Utworzenie Wizytówki Firmowej oraz korzystanie z Usług Wizytówek Firmowych przez Usługobiorcę może nastąpić na dwa sposoby:
  1. poprzez funkcję zgłoszenia przejęcia Wpisu – opcja przeznaczona dla Podmiotów Odpowiedzialnych wnioskujących o założenie w Serwisie własnej Wizytówki opartej o istniejący Wpis (opcja dostępna pod każdym Wpisem w Katalogu Infovege.com).
  2. poprzez złożenie zamówienia na Wizytówkę Firmową – opcja przeznaczona dla Podmiotów Odpowiedzialnych wnioskujących o założenie w Serwisie własnej Wizytówki i zlecających jej prowadzenie Usługodawcy (opcja dostępna na stronie z Cennikiem).
 1. Promowanie Wizytówek Firmowych w mediach społecznościowych, o którym mowa w Cenniku, oznacza możliwość umieszczania informacji o wybranych Wizytówkach na profilach Usługodawcy w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń:
  1. promowanie możliwe jest pod warunkiem zaznaczenia przez Usługobiorcę w zgłoszeniu przejęcia Wpisu lub w zamówieniu Wizytówki zgody na publikację przez Usługodawcę w serwisach Facebook (fb.me/InfoVege) i Instagram (www.instagram.com/infovegecom/) zdjęć, filmów i/lub innych materiałów audiowizualnych dostępnych na profilach społecznościowych wskazanych w zarządzanej przez Usługobiorcę Wizytówce;
  2. wybór Wizytówek, a także sposób i częstotliwość ich promowania, leżą w wyłącznej gestii Usługodawcy;
  3. dokonując wyboru Wizytówek do promocji Usługodawca kieruje się przede wszystkim merytoryczną i wizualną atrakcyjnością materiałów publikowanych przez Usługobiorców na ich profilach społecznościowych.

3. ZAWARCIE UMOWY, PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Wizytówek Firmowych między Usługobiorcą a Usługodawcą możliwe jest po poprawnym zgłoszeniu przejęcia Wpisu lub zamówieniu Wizytówki Firmowej.
 2. Procedura zgłoszenia przejęcia Wpisu przebiega następująco:
  1. Przejąć Wpis może wyłącznie Podmiot Odpowiedzialny, którego działalności rzeczywiście dotyczy przedmiot danego Wpisu.
  2. Zgłoszenie przejęcia Wpisu wymaga uprzedniej rejestracji Konta Użytkownika zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Infovege.com.
  3. Przejęcie Wpisu jest możliwe po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza dostępnego po kliknięciu pola „Przejmij” na stronie każdego Wpisu w Katalogu Infovege.com. W celu wysłania zgłoszenia niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz kliknięcie pola akcji.
  4. Z chwilą przejęcia Wpisu, Konto Użytkownika zostaje zaktualizowane do Konta Firmowego. Z poziomu Konta Firmowego Usługobiorca otrzymuje dostęp do wszystkich przejętych Wizytówek w Katalogu Infovege.com wraz z możliwością ich edycji. Warunki korzystania z Konta Firmowego są tożsame z warunkami korzystania z Konta Użytkownika wskazanymi w Regulaminie Infovege.com.
 1. Procedura zamówienia Wizytówki Firmowej przebiega następująco:
  1. Zamówić Wizytówkę Firmową może wyłącznie Usługobiorca, którego działalności rzeczywiście dotyczy przedmiot danej Wizytówki.
  2. Zamówienie Wizytówki Firmowej następuje po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na stronie z Cennikiem w Infovege.com. W celu wysłania zgłoszenia niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz kliknięcie pola akcji.
  3. Usługodawca w ramach wykupionej Usługi zobowiązuje się do utworzenia oraz do aktualizowania Wizytówki Firmowej o dane nadesłane przez Usługobiorcę. Dane wprowadzane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 Dni Roboczych od daty ich otrzymania od Usługobiorcy. Dane powinny być przysyłane przez Usługobiorcę drogą poczty elektronicznej z adresu e-mail podanego w zamówieniu Wizytówki.
 1. Niezależnie od sposobu nawiązania współpracy, warunkiem aktywacji Usług jest uiszczenie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z aktualnym Cennikiem. Płatności za Usługi Wizytówek Firmowych są realizowane zawsze z góry, tj. przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy dokonywanie płatności z tytułu Usług:
  1. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w proformie;
  2. za pomocą serwisu Przelewy24.pl obsługującego płatności elektroniczne i kartą płatniczą w Serwisie Internetowym. Szczegółowe informacje o aktualnych sposobach płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Umowa zawierana jest na czas określony i nie odnawia się automatycznie. Po upływie opłaconego okresu świadczenia Usług, świadczenie Usług przez Usługodawcę zostaje zawieszone, chyba że Usługobiorca przedłuży umowę, dokonując płatności za następny okres w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
 2. Usługobiorca może zrezygnować z Usług Wizytówek Firmowych w każdej chwili i bez podania przyczyny, jednak rezygnacja staje się skuteczna z upływem ostatniego dnia trwającego okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że rezygnacja w trakcie okresu rozliczeniowego nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu należności za niewykorzystane Usługi, co nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw ustawowych Firm na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie Usług Wizytówek Firmowych następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Infovege.com przed dokonaniem zakupu, (2) przesłanie kopii formularza zgłoszenia przejęcia Wpisu albo formularza zamówienia Wizytówki Firmowej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail oraz (3) dostarczenie Usługobiorcy faktury elektronicznej. Informacja o dokonanym zakupie jest również utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Infovege.com.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WIZYTÓWEK FIRMOWYCH

 1. Postanowienia niniejszego punktu 4. Regulaminu dotyczą jakichkolwiek treści Usługobiorcy zamieszczanych w Serwisie Internetowym (w szczególności Wizytówek Firmowych oraz Wydarzeń), niezależnie od tego, czy są zamieszczane przez Usługobiorcę samodzielnie, czy też są przekazywane przez Usługobiorcę do Usługodawcy, który zamieszcza je w Serwisie w imieniu i na zlecenie tego Usługobiorcy.
 2. Usługobiorcy zabrania się podszywania pod inne podmioty i osoby trzecie oraz przypisywania sobie własności, autorstwa lub jakichkolwiek praw do cudzej działalności, miejsca, wydarzenia, produktu, usługi itp.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do dostarczania zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji na temat swój, jak i swojej działalności. Treść Wizytówki lub Wydarzenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Wizytówka lub Wydarzenie, w tym ich przedmiot i opis, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do dostarczania treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii Katalogu Infovege.com lub Kalendarza Wydarzeń. Treść Wizytówki lub Wydarzenia powinna być formułowana w języku polskim.
 5. Niedozwolone jest dostarczanie duplikatów Wizytówek lub Wydarzeń, to jest Wizytówek lub Wydarzeń o tej samej treści lub dotyczących tego samego przedmiotu co inna Wizytówka lub Wydarzenie znajdujące się już w Katalogu Infovege.com lub Kalendarzu Wydarzeń.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do niedostarczania w ramach Serwisu (w tym także poprzez zdjęcia lub inne materiały) treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, treści pornograficznych, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu i ksenofobii oraz treści reklamowych i informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
 7. Usługodawca jest uprawniony, by podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Podmiot Odpowiedzialny zarówno w zgłoszeniu przejęcia Wpisu, jak i w zamówieniu Wizytówki. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Podmiotu Odpowiedzialnego przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji, w tym do potwierdzenia jego tożsamości. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta oraz wstrzymania realizacji zamówienia złożonego przez Podmiot Odpowiedzialny.
 8. W przypadku Wizytówek Firmowych lub Wydarzeń, które Usługodawca redaguje na zlecenie Usługobiorcy, Usługodawca odpowiedzialny jest wyłącznie za bieżącą aktualizację Wizytówki lub Wydarzenia w Infovege.com zgodnie z informacjami otrzymanymi od Usługobiorcy. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby zamieszczone w Wizytówce lub Wydarzeniu informacje były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak wymaga to należytego współdziałania ze strony Usługobiorcy. Usługobiorca obowiązany jest zapewnić, że przekazywane Usługodawcy informacje, materiały i dane będą zgodne z prawem, prawdziwe, rzetelne, nieprowadzające w błąd oraz będą odzwierciedlać jego faktyczny zamiar.
 9. Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcom zainteresowania ich Wizytówkami oraz Wydarzeniami. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy spełni oczekiwania Usługobiorcy oraz przyczyni się do osiągnięcia celów biznesowych zamierzonych przez Usługobiorcę.
 10. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Wizytówki i Wydarzenia (w tym również znajdujące się w nich zdjęcia i inne materiały) mają wyłącznie charakter poglądowy. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług ani umowy sprzedaży (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach i produktach zamieszczone na stronach Serwisu powinny być w razie wątpliwości traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy oraz jej realizacja odbywają się poza Serwisem Internetowym i bez ingerencji oraz udziału Usługodawcy, na warunkach ustalonych swobodnie przez zainteresowane strony.

5. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Infovege.com oraz poszczególnych Usług Elektronicznych (w tym Usług Wizytówek Firmowych) zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Infovege.com.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, w tym również w odniesieniu do Wizytówek wystawianych przez tych Usługobiorców w Infovege.com. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są:
   1. podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
   2. Wizytówka Usługobiorcy (w tym jej przedmiot i opis) narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
   3. Wizytówka Usługobiorcy (w tym jej przedmiot i opis) narusza warunki korzystania z Wizytówek wskazane w niniejszym Regulaminie albo pozostałe warunki korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem Infovege.com;
   4. Wizytówka została zamieszczona w innym celu niż wynikający z treści i przedmiotu Wizytówki;
   5. działania danego Usługobiorcy grożą zakłóceniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego lub naruszeniem bezpieczeństwa pozostałych Użytkowników podczas korzystania przez nich z Serwisu;
   6. działania danego Usługobiorcy grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;
   7. Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy;
   8. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy;
   9. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
   10. wielokrotne naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Usługobiorcę.
  2. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do niektórych Usług Elektronicznych, np. wyłączeniu niektórych funkcjonalności Konta, pozbawienia możliwości zamieszczania nowych Wizytówek itd.
  3. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Usługobiorcy dostępu do wszystkich Usług Elektronicznych, w szczególności poprzez zawieszenie Konta Firmowego albo wycofanie Wizytówek Firmowych z Katalogu Infovege.com.
  4. Oprócz zawieszenia lub ograniczenia korzystania z Usług Elektronicznych możliwe jest również stosowanie przez Usługodawcę sankcji w postaci usunięcia jednostkowej treści Usługobiorcy, jeżeli ta treść narusza warunki niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie również prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany zdjęć lub innych materiałów zamieszczonych w Serwisie, w tym w ramach Wizytówki, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Infovege.com, a w razie bezskutecznego wezwania – do ich samodzielnego usunięcia.
  5. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
  6. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę usunięcia przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Usługobiorcy.
  7. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Usługobiorcą umowy o korzystanie z usług Infovege.com i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 5.2 lit. a) ppkt. viii-x Regulaminu. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych polega w takim wypadku na usunięciu Konta Firmowego oraz przypisanych do niego Wizytówek.
  8. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  9. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
   2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
   3. może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  10. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku gdy może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
  11. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Usługobiorcy dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
 3. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

6. PLASOWANIE WIZYTÓWEK

 1. Usługodawca może stosować w Infovege.com plasowanie Wizytówek, co polega na przypisywaniu określonym Wizytówkom wyższej pozycji niż pozostałym Wizytówek zamieszczonym w Katalogu Infovege.com.
 2. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
  1. data dodania Wizytówki w Serwisie Internetowym bądź inne kryterium sortowania treści zastosowane dobrowolnie przez Usługobiorcę stosującego opcje filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania;
  2. umieszczenie Wizytówki we właściwej kategorii,
  3. zastosowanie w tytule i treści Wizytówki wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;
  4. jakość prezentacji Wizytówki, cechy wizualne oraz jej opis;
  5. dodanie zdjęć w Wizytówce, w tym również liczba dodanych zdjęć.
 3. Parametry determinujące plasowanie Wizytówek w Infovege.com mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Użytkownikom znalezienie interesującej ich Wizytówki, a z drugiej strony zwiększyć Podmiotom Odpowiedzialnym szansę dotarcia ze swoimi Wizytówkami do docelowej grupy odbiorców.
 4. Usługobiorca może skorzystać z odpłatnych możliwości promowania swoich Wizytówek przez Usługodawcę, jednakże promowanie to odbywa się poza Serwisem Internetowym (w ramach profili społecznościowych Usługodawcy) i pozostaje bez wpływu na pozycję Wizytówki w Katalogu Infovege.com. Opis i rodzaje odpłatnego promowania Wizytówek określa Cennik oraz pkt. 2.4 Regulaminu.

7. DOSTĘP DO DANYCH W INFOVEGE.COM

 1. Usługodawca oraz Użytkownicy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Infovege.com lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Infovege.com:
  1. Użytkownik, który nie posiada Konta: dane ogólnodostępne w Infovege.com podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe informacje zamieszczone w ramach Wpisów (w tym Wizytówek) oraz Wydarzeń, a także w komentarzach dodawanych na Blogu i pod Wpisami (w tym Wizytówkami) oraz Wydarzeniami;
  2. Użytkownik, który posiada Konto: dane takie jak w pkt. 7.1 lit. a) powyżej, a dodatkowo informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z Infovege.com (w tym informacje udostępnione w ramach Konta), informacje o dodanych przez siebie komentarzach i ocenach, informacje o przejętych Wpisach, informacje o zamówionych Wizytówkach i dodanych Wydarzeniach, a także informacje o otrzymanych ocenach i komentarzach;
  3. Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Użytkownika korzystającego z Infovege.com, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Użytkownicy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE WIZYTÓWEK FIRMOWYCH

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z Usługami Wizytówek Firmowych można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@infovege.com lub pisemnie na adres: ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków.
 3. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia do Usługobiorców będących Firmami na Prawach Konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 Regulaminu, Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość, może w terminie
  14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Usługobiorcy – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługobiorca, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@infovege.com lub pisemnie na adres: ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków. Usługobiorca może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane do każdego Usługobiorcy, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – wyłącznie do Usługobiorcy niebędącego Firmą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego, nie więcej jednak niż do kwoty 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku niekorzystania z żadnej Usługi Elektronicznej lub niezwiązanych z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy o korzystanie z usług Infovege.com, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
  o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywaną długość trwania planowanej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 11. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego Firmą na Prawach Konsumenta przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

12. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych uzyskiwanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, jak również:
  1. informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy i Usługobiorcy w rozumieniu właściwych przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  2. innych informacji prawnie chronionych, które to informacje Usługodawca i Usługobiorca uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.
 1. Powyższe postanowienia nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.
 2. Zobowiązania powyższe nie będą miały zastosowania do danych, informacji lub dokumentów powszechnie dostępnych oraz jeżeli ich ujawnienie konieczne jest do realizacji umowy zawartej przez Usługodawcę i Usługobiorcę, w szczególności do wystawiania Wizytówek Firmowych w Serwisie Internetowym

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Infovege.com zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; wprowadzenia lub zmiany opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego; poprawy jakości obsługi Usługobiorców; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 13.2 lit. d) i e) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania umowy.
  3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Usług Wizytówek Firmowych), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat za korzystanie z usług lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Firmą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz wykonane i realizowane umowy.
  5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 13.2 lit. b) Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
   2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  6. W przypadkach, o których mowa pkt. 13.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

 

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Infovege.com