fbpx

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO INFOVEGE.COM

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. ROLA INFOVEGE.COM

 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 4. KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA

 5. KORZYSTANIE Z KATALOGU INFOVEGE.COM

 6. OCENY I KOMENTARZE W KATALOGU INFOVEGE.COM

 7. POZOSTAŁE USŁUGI ELEKTRONICZNE W INFOVEGE.COM

 8. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE INFOVEGE.COM

 10. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 13. PRAWA AUTORSKIE DO INFOVEGE.COM

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://infovege.com (dalej jako: „Infovege.com”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez użytkownika o korzystaniu z Infovege.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Infovege.com jest Magdalena Gałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA GAŁKOWSKA HATTERIA.PL wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków, NIP 6792442158, REGON 120604736, adres poczty elektronicznej: info@infovege.com oraz numer telefonu: +48 664 377 740 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również praw Firm na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog z artykułami nawiązującymi do tematyki Infovege.com, prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich osób odwiedzających Serwis Internetowy.
  2. FIRMA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Infovege.com jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
  4. KALENDARZ WYDARZEŃ – Usługa Elektroniczna, wydzielona przestrzeń Serwisu Internetowego, w ramach której publikowane są ogłoszenia (podstrony) na temat wydarzeń związanych z ideą wegetarianizmu, weganizmu lub ekologii.
  5. KATALOG INFOVEGE.COM – Usługa Elektroniczna, Elektroniczna, wydzielona przestrzeń Serwisu Internetowego uporządkowana tematycznie według odpowiednich kategorii, w ramach której publikowane są ogłoszenia (podstrony) na temat miejsc, osób, produktów i usług związanych z ideą wegetarianizmu oraz weganizmu.
  6. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Infovege.com nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów i funkcjonalności przypisany do Użytkownika i dostępny w systemie teleinformatycznym Infovege.com, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o innych działaniach w Serwisie Internetowym.
  8. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  10. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY – Użytkownik, którego działalność, miejsce, produkt, usługa itp. są przedmiotem ogłoszenia (podstrony) dostępnego w Katalogu Infovege.com.
  11. PRAWO AUTORSKIE ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  13. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, INFOVEGE.COM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://infovege.com.
  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  15. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający albo zamierzający korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Infovege.com, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  16. USŁUGODAWCA – Magdalena Gałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA GAŁKOWSKA HATTERIA.PL wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków, NIP 6792442158, REGON 120604736, adres poczty elektronicznej: info@infovege.com oraz numer telefonu: +48 664 377 740.
  17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  18. WIZYTÓWKA FIRMOWA, WIZYTÓWKA – ogłoszenie (podstrona) Katalogu Infovege.com zawierające informacje na temat miejsca, osoby, produktu, usługi itp. związanych z ideą wegetarianizmu lub weganizmu, które jest prowadzone bezpośrednio przez Podmiot Odpowiedzialny lub przez Usługodawcę w imieniu i na zlecenie Podmiotu Odpowiedzialnego.
  19. WPIS – ogłoszenie (podstrona) w Katalogu Infovege.com zawierające informacje na temat miejsca, osoby, produktu, usługi itp. związanych z ideą wegetarianizmu lub weganizmu, które zostało opublikowane przez Usługodawcę na podstawie propozycji zgłoszonej przez Użytkownika oraz które nie zostało przejęte przez Podmiot Odpowiedzialny.
  20. WYDARZENIE – ogłoszenie (podstrona) Kalendarza Wydarzeń, zawierające informacje na temat określonego wydarzenia związanego z ideą wegetarianizmu lub weganizmu, które jest prowadzone bezpośrednio przez Podmiot Odpowiedzialny lub przez Usługodawcę w imieniu i na zlecenie Podmiotu Odpowiedzialnego.
  21. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Użytkowników wyszukiwarka znajdująca się na stronach Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

2. ROLA INFOVEGE.COM

 1. Infovege.com jest portalem o charakterze ogłoszeniowym, którego treści są współtworzone przez wszystkich Użytkowników.
 2. W ramach Serwisu Internetowego dostępny jest Katalog Infovege.com, który stanowi interaktywną bazę informacji o miejscach, osobach, produktach i usługach związanych z ideą wegetarianizmu. Ogłoszenia (podstrony) dostępne w Katalogu Infovege.com podzielić można na dwie kategorie: Wpisy oraz Wizytówki Firmowe. Obok Katalogu Infovege.com funkcjonuje również Kalendarz Wydarzeń, w którym publikowane są Wydarzenia dodawane przez Podmioty Odpowiedzialne lub – na ich wniosek – przez Usługodawcę.
 3. Użytkownicy korzystający z Infovege.com mogą między innymi wyszukiwać, przeglądać, proponować, weryfikować oraz oceniać i komentować Wpisy oraz Wizytówki w Katalogu Infovege.com uporządkowane w odpowiednich kategoriach widocznych na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Serwis Internetowy pozwala również na utworzenie, prowadzenie i promowanie Wizytówki Firmowej przez Podmiot Odpowiedzialny, w tym również poprzez przejęcie Wpisu znajdującego się już w Katalogu Infovege.com. Po założeniu Wizytówki Podmiot Odpowiedzialny otrzymuje dodatkowo możliwość zgłaszania Wydarzeń do Kalendarza Wydarzeń oraz zarządzania nimi. Warunki korzystania z powyższych usług zawarte są w osobnym regulaminie Wizytówek Firmowych.
 5. Treści zamieszczone w jakichkolwiek ogłoszeniach (podstronach) dostępnych w Katalogu Infovege.com oraz Kalendarzu Wydarzeń mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem skorzystania z jakiejkolwiek usługi lub produktu będącego przedmiotem danego ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z Podmiotem Odpowiedzialnym, którego działalności dotyczy dany Wpis, Wizytówka lub Wydarzenie, już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Usługodawca nie oferuje jakichkolwiek usług ani produktów będących przedmiotem ogłoszeń Użytkowników ani nie pośredniczy w jakichkolwiek transakcjach między Użytkownikami.
 6. Użytkownicy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy Infovege.com. Usługodawca nie jest stroną zawieranych między Użytkownikami umów i nie świadczy na ich rzecz innych usług niż Usługi Elektroniczne wskazane w Regulaminie.

3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego tematyką i przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawność przechowywanych w Infovege.com danych Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Dla korzystania z Serwisu Internetowego może być niezbędne spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dlatego w celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4. KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Utworzenie Konta Użytkownika pozwala korzystać z dodatkowych Usług Elektronicznych, dla których zastrzeżony został wymóg posiadania Konta w Serwisie Internetowym.
 2. Korzystanie z Konta Użytkownika jest nieodpłatne i możliwe przez czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może utworzyć Konto w Serwisie Internetowym, logując się za pomocą swojego profilu na jednym z dostępnych portali społecznościowych. Z chwilą pierwszego logowania w Serwisie, Konto Użytkownika zostaje utworzone.
 4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.
 5. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 6. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 7. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@infovege.com.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika wraz z jednoczesnym wezwaniem Użytkownika do zaniechania naruszeń w następujących przypadkach:
  1. gdy Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy narusza niniejszy Regulamin;
  2. gdy działania danego Użytkownika naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego;
  3. gdy Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  4. gdy działania Użytkownika stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Użytkowników podczas korzystania przez nich z Serwisu;
  5. gdy Użytkownik dostarcza w Serwisie Internetowym treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie, treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony, produkty i usługi.
 1. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Konta. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji na ten temat.
 2. Wezwanie do zaniechania naruszeń, o którym mowa w pkt. 4.10 Regulaminu, zostaje przesłane Użytkownikowi na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Wezwanie zawiera informację o przyczynie zawieszenia Konta i w przypadku, gdy jest to konieczne – wskazanie terminu na zaniechanie naruszeń, w tym również usunięcie skutków naruszeń dokonanych przez Użytkownika.
 3. Po upływie wyznaczonego Użytkownikowi terminu i braku ustania przyczyn zawieszenia Konta, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. W przypadku gdy Usługodawca nie wyznaczył Użytkownikowi terminu na zaniechanie naruszeń i usunięcie ich skutków, przyjmuje się, że termin ten wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawieszenia Konta.
 4. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych Użytkownika przypisanych do Konta, co pozostaje jednak bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) na zasadach przewidzianych w Polityce Prywatności Serwisu Internetowego.

5. KORZYSTANIE Z KATALOGU INFOVEGE.COM

 1. Jedną z podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego jest możliwość przesyłania propozycji Wpisów. Zatwierdzone Wpisy zostają przez Usługodawcę opublikowane w Katalogu Infovege.com i stają się widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Serwis Internetowy.
 2. Dodanie propozycji Wpisu jest nieodpłatne oraz nie wymaga posiadania Konta w Serwisie Internetowym.
 3. Dodanie propozycji Wpisu jest możliwe po skorzystaniu z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego. W zależności od wybranej kategorii Wpisu, wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe (w szczególności danych kontaktowych Użytkownika oraz informacji dotyczących przedmiotu Wpisu). Z chwilą wysłania formularza przez Użytkownika, treść Wpisu zostaje automatycznie przekazana do weryfikacji Usługodawcy. Uwidocznienie Wpisu w Katalogu Infovege.com następuje po ręcznym zatwierdzeniu Wpisu przez Usługodawcę. Podczas weryfikacji Usługodawca dąży do sprawdzenia zgodności Wpisu z poniższym Regulaminem.
 4. Przed zatwierdzeniem Usługodawca dąży do sprawdzenia zgodności Wpisu z poniższym Regulaminem. Zatwierdzanie Wpisów ma pomóc w ich selekcji, jednak ze względu na skalę i ilość Wpisów, ich różnorodność oraz możliwe trudności związane z weryfikacją ich treści, Usługodawca nie może zagwarantować, że zatwierdzenie Wpisu równoznaczne jest z jego całkowitą wiarygodnością oraz zgodnością z poniższym Regulaminem. Usługodawca zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w Serwisie danych dodawanych przez Użytkowników. Usługodawca zastrzega sobie prawo niezwłocznej zmiany lub usunięcia Wpisu, jeżeli otrzyma urzędowe zawiadomienie lub w inny sposób poweźmie uzasadnione podejrzenie na temat jego bezprawności bądź niezgodności z poniższym Regulaminem.
 5. Użytkownik proponujący Wpis obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących miejsca, osoby, produktu, usługi itp. będących przedmiotem proponowanego Wpisu. Treść Wpisu nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Wpis, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 6. Użytkownik obowiązany jest do proponowania wyłącznie Wpisu o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii Katalogu Infovege.com. Treść Wpisu powinna być formułowana w języku polskim.
 7. Niedozwolone jest proponowanie duplikatów Wpisów, to jest Wpisów o tej samej treści lub dotyczących tego samego przedmiotu co inny Wpis znajdujący się już w Katalogu Infovege.com.
 8. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach propozycji Wpisu (w tym także poprzez zdjęcia lub inne materiały) treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, treści pornograficznych, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu i ksenofobii oraz treści reklamowych i informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
 9. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego może zgłosić Usługodawcy propozycję uzupełnienia, poprawienia lub zmiany treści ogłoszenia opublikowanego w Katalogu Infovege.com. Zgłoszenia można dokonać, korzystając z odpowiedniej funkcji dostępnej na stronie ogłoszenia. Zgłoszenie propozycji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie obliguje Usługodawcy ani Podmiotu Odpowiedzialnego do jej uwzględnienia w treści ogłoszenia.
 10. Każdy nowy Wpis opublikowany w Katalogu Infovege.com zostaje opatrzony etykietą „niezweryfikowany”. Wpis „niezweryfikowany” posiada opcję oddawania głosów przez Użytkowników. Głosowanie stanowi dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników odwiedzających Katalog Infovege.com wskazówkę co do aktualności Wpisu oraz zawartych w nim informacji. Szczegółowe informacje o zasadach weryfikacji Wpisów dostępne są w zakładce informacyjnej „O co chodzi? na stronie Infovege.com.
 11. Usługodawca dokłada należytych starań, aby informacje dostępne na stronach Serwisu były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, jednakże nie gwarantuje Użytkownikom aktualności i rzetelności informacji dostępnych we Wpisach w Katalogu Infovege.com. Katalog Infovege.com opiera się przede wszystkim na informacjach, które proponowane są przez Użytkowników. Usługodawca nie może więc zagwarantować, że Serwis Internetowy spełni oczekiwania Użytkowników oraz okaże się przydatny w pozyskaniu aktualnych informacji na temat miejsc, osób, produktów, usług itp. dostępnych w Katalogu Infovege.com.
 12. W razie wątpliwości przyjmuje się, że jakiekolwiek ogłoszenia (podstrony) w Katalogu Infovege.com (w tym również znajdujące się w nich zdjęcia i inne materiały) mają wyłącznie charakter poglądowy. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług ani umowy sprzedaży (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach i produktach zamieszczone na stronach Serwisu powinny być w razie wątpliwości traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy).
 13. Celem skorzystania z usług lub produktów będących przedmiotem ogłoszenia w Katalogu Infovege.com niezbędny jest każdorazowo kontakt Użytkownika z Podmiotem Odpowiedzialnym zgodnie z danymi kontaktowymi Podmiotu Odpowiedzialnego umiejscowionymi obok ogłoszenia. Zawarcie umowy oraz jej realizacja odbywają się poza Serwisem Internetowym i bez ingerencji oraz udziału Usługodawcy, na warunkach ustalonych swobodnie przez zainteresowane strony.

6. OCENY I KOMENTARZE W KATALOGU INFOVEGE.COM

 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu Internetowego możliwość dokonywania oceny oraz dodawania komentarzy na temat Wpisów (w tym Wizytówek) opublikowanych w Katalogu Infovege.com.
 2. Dokonywanie ocen oraz dodawanie komentarzy jest zastrzeżone wyłącznie dla Użytkownika, który posiada Konto w Serwisie Internetowym.
 3. Ocena wystawiana jest w pięciostopniowej skali od 1 do 5, gdzie „1” to ocena najniższa, a „5” to ocena najwyższa.
 4. Wystawiona ocena może zostać w każdej chwili wycofana lub zmieniona przez jej autora.
 5. Średnia wszystkich ocen uzyskanych przez dany Wpis (Wizytówkę) wyświetlana jest obok tytułu Wpisu (Wizytówki) oraz w wynikach wyszukiwania na stronie Infovege.com.
 6. Wszelkie oceny i komentarze zamieszczane w Infovege.com zawierają własne opinie Użytkowników i nie stanowią opinii Usługodawcy.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzać treści komentarzy i ocen publikowanych przez Użytkowników w Serwisie Internetowym. W razie podejrzeń dotyczących ich niezgodności z niniejszym Regulaminem, każdy Użytkownik może zgłosić ocenę lub komentarz do weryfikacji Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia ocen i komentarzy niezgodnych z poniższymi zasadami ich publikacji.
 8. Użytkownik, korzystając z systemu ocen i komentarzy, obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do zamieszczenia oceny i komentarza zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i niewprowadzających w błąd. Użytkownika zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści znieważających, pomawiających i naruszających cudze dobra osobiste. Treść komentarza Użytkownika powinna odnosić się rzeczywiście do komentowanego Wpisu (Wizytówki). Użytkownikowi zabrania się publikowania w komentarzach treści reklamowych i informacji handlowych promujących bezpośrednio lub pośrednio produkty, usługi, miejsca, wydarzenia itp. konkurencyjne nie tylko względem komentowanego Wpisu (Wizytówki), ale również względem Serwisu Internetowego oraz Usługodawcy.

7. POZOSTAŁE USŁUGI ELEKTRONICZNE W INFOVEGE.COM

 1. Korzystanie z Bloga jest możliwe po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego zawierającej artykuły publikowane przez Usługodawcę. Przeglądanie Bloga jest możliwe bez posiadania Konta Użytkownika oraz dokonywania jakichkolwiek innych czynności. Usługodawca umożliwia zalogowanym Użytkownikom dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Użytkowników wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę oraz innych Użytkowników, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi. Komentarze Użytkowników powinny odnosić się do komentowanego artykułu. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.
 2. Usługa Elektroniczna Blog świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.
 3. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij formularz”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Użytkownika treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy oraz następujących danych Użytkownika: imię oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Usługodawcy.
 4. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
  i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 5. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) podaniu w odpowiednim okienku widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej Użytkownika, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Zapisz się” – z tą chwilą adres e-mail Użytkownika zostaje dodany do bazy mailingowej Usługodawcy.
 6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@infovege.com.
 7. Korzystanie z Wyszukiwarki możliwe jest po przejściu na stronę główną Serwisu Internetowego. W zależności od preferencji Użytkownika, Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (wpisanie wyszukiwanej frazy i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania). Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Użytkownikowi przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę ogłoszeń dostępnych w Katalogu Infovege.com, które odpowiadają wpisanej frazie i wybranej kategorii wyszukiwania.
 8. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Użytkownika albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

8. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: info@infovege.com), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania ze Infovege.com. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE INFOVEGE.COM

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@infovege.com lub pisemnie na adres: ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków.
 3. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

10. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Użytkowników będących Konsumentami oraz zawieranych przez nich umów z Usługodawcą. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Użytkownika będącego Firmą na Prawach Konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@infovege.com lub pisemnie na adres: ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – niebędącego również Firmą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego, nie więcej jednak niż do kwoty 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku niekorzystania z żadnej Usługi Elektronicznej lub niezwiązanych z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy o korzystanie z usług Infovege.com, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13. PRAWA AUTORSKIE DO INFOVEGE.COM

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Usługodawca posiada stosowne zezwolenia i objęte są one ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik zamieszczający w Infovege.com jakiekolwiek treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Infovege.com. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, Użytkownik obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności za wszelkie dokonane przez Użytkownika naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Infovege.com treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują Użytkownikowi, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (nie krócej jednak niż przez okres korzystania z usług Infovege.com), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Użytkowników Infovege.com oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Infovege.com oraz opublikowanych w nim Wpisów (w tym Wizytówek) za pośrednictwem profili Usługodawcy w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Infovege.com oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Użytkownik udziela Usługodawcy zezwolenia na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę w zakresie przewidzianym w pkt. 13.5 Regulaminu bez wskazywania autorstwa Użytkownika. Użytkownik wyraża również zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Użytkownikiem oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 13.5 Regulaminu.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Infovege.com zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; wprowadzenia lub zmiany opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego; poprawy jakości obsługi Użytkowników; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Użytkownik będący Firmą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

 

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Infovege.com