fbpx

Regulamin dla Użytkowników serwisu InfoVege.com

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin dla Użytkowników określa zasady działania oraz sposób korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.infovege.com, zwanego dalej w treści „Serwisem” lub „InfoVege”. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Serwis InfoVege służy wymianie informacji i opinii na tematy związane z wegetarianizmem i weganizmem. Treści zamieszczane na stronie www.infovege.com stanowią dobro wspólne wszystkich Użytkowników, a głównym celem Serwisu jest promocja wegetarianizmu i weganizmu poprzez umożliwianie internautom dostępu do jej zasobów.

3. Administrator udostępnia nieodpłatnie w Serwisie Użytkownikom oraz Użytkownikom niezarejestrowanym niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu dla Użytkowników, użyte poniżej określenia oznaczają:

 • Administrator / Usługodawca – firma HATTERIA.PL Magdalena Gałkowska, z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 14/85, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, nr NIP 679-244-21-58, nr Regon 120604736.
 • Funkcjonalności / Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników i Użytkowników Niezarejestrowanych w oparciu o Regulamin, w tym w szczególności: możliwość dodawania nowych Wpisów do Katalogu, weryfikowania istniejących Wpisów, a także dodawania ocen i komentarzy; możliwość polecania treści zamieszczonych w Serwisie poprzez serwisy społecznościowe; promocja wegetariańskich i wegańskich restauracji, usług, wydarzeń, producentów itp. poprzez umożliwienie tworzenia przez Podmioty Odpowiedzialne specjalnych Wizytówek.
 • Kalendarz Wydarzeń – część Serwisu InfoVege, stanowiąca usystematyzowany zbiór danych, dostarczanych przez Użytkowników, zawierająca informacje o wydarzeniach związanych z ideą wegetarianizmu, weganizmu lub ekologii.
 • Katalog – część Serwisu InfoVege, stanowiąca usystematyzowany zbiór danych, dostarczanych przez Użytkowników, zawierająca informacje o wegetariańskich i/lub wegańskich produktach, usługach itp.
 • Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór danych i ustawień. Konto Użytkownika tworzone jest i aktualizowane na podstawie danych dostarczanych w trakcie procesu rejestracji poprzez “social media login” oraz przez samego Użytkownika.
 • Podmiot Odpowiedzialny – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która:
  – w sposób zorganizowany zajmuje się propagowaniem weganizmu i/lub wegetarianizmu, a opis jej działalności znalazł się w Katalogu InfoVege, lub
  – oferuje w ramach prowadzonej działalności wegańskie i/lub wegetariańskie produkty i usługi, które znalazły się w Katalogu InfoVege.
  Podmiot Odpowiedzialny ma prawo zgłaszania uwag do treści Wpisów zamieszczonych przez Użytkowników, a dotyczących oferowanych przez ten Podmiot produktów lub usług lub prowadzonej przez niego działalności. Podmiot Odpowiedzialny ma ponadto prawo zażądać usunięcia z Katalogu InfoVege dodanego przez Użytkownika Wpisu, dotyczącego oferowanych przez ten podmiot produktów lub usług lub prowadzonej przez niego działalności. Podmiot Odpowiedzialny może także, po spełnieniu dodatkowych warunków, założyć własną Wizytówkę, powiązaną z wpisem dodanym przez Użytkownika.
 • Prawa – autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne, dobra osobiste bądź prawa o podobnym charakterze.
 • Regulamin dla Użytkowników / Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu.
 • Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika.
 • Serwis – strona internetowa, znajdująca się pod adresem domeny internetowej www.infovege.com, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, na której Administrator udostępnia Użytkownikom Funkcjonalności w celu promocji idei wegetarianizmu i weganizmu.
 • Strony – Usługodawca i Użytkownik.
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej Urządzenia końcowego.
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług (Funkcjonalności) zawierana przez Użytkownika z Administratorem podczas procesu Rejestracji.
 • Urządzenie końcowe – urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej.
 • Użytkownik Niezarejestrowany – osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu w zakresie, w jakim jest to możliwe bez zakładania Konta Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnych lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która utworzyła Konto Użytkownika i korzysta z Funkcjonalności Serwisu.
 • Wizytówka – podstrona Katalogu, zawierająca informacje, zdjęcia oraz inne elementy identyfikujące i opisujące daną firmę, zakładana i zarządzana przez Usługobiorcę lub – na wniosek Usługobiorcy – przez Administratora Serwisu.
 • Wydarzenie – podstrona Kalendarza Wydarzeń, zawierająca informacje, zdjęcia oraz inne elementy identyfikujące i opisujące dane wydarzenie, zakładana i zarządzana przez Usługobiorcę lub – na wniosek Usługobiorcy – przez Administratora Serwisu.
 • Wpis – umieszczone w Serwisie przez Użytkownika informacje o wegetariańskiej i/lub wegańskiej usłudze, miejscu, produkcie itp.
 • Wymogi techniczne – wymagania techniczne po stronie Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego niezbędne do współpracy z Systemem Administratora.
 • Zawartość – wszelkie treści umieszczone w Serwisie.
 • Zgoda – oświadczenie woli, którego treścią jest wyraźna zgoda na przetwarzanie Danych osoby składającej oświadczenie oraz ewentualna zgoda na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub jego kontrahentów.
 • Znaki – wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie elementy Serwisu poddane ochronie na podstawie obowiązującego prawa.

III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

1. Administrator udostępnia w Serwisie Funkcjonalności umożliwiające Użytkownikom oraz Podmiotom Odpowiedzialnym wspólne tworzenie bazy wiedzy o produktach, usługach, wydarzeniach oraz wszelkich innych aktywnościach związanych z ideą wegetarianizmu oraz weganizmu.

2. Współpraca w tworzeniu i rozwijaniu Serwisu oparta jest na wzajemnym zaufaniu i dobrej woli i ma na celu promocję idei wegetarianizmu i weganizmu. Użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać wnioski, sugestie i propozycje odnośnie do jego zawartości. Ewentualne modyfikacje Zawartości i Funkcjonalności Serwisu będą dokonywane z uwzględnieniem jego funkcji oraz charakteru.

3. Rejestracja, czyli założenie Konta Użytkownika, umożliwia pełne korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem Funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Podmiotów Odpowiedzialnych.

4. Rejestracja oraz późniejsze logowanie się w Serwisie możliwe jest wyłącznie za pomocą kont zewnętrznych: Facebook, Google, Twitter, Amazon, Instagram, LinkedIn, PayPal, Pinterest, TumbIr, Windows Live, Yahoo i YouTube (tzw. social media login). Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika w Serwisie InfoVege.

5. W trakcie rejestracji Użytkownik proszony jest o podanie pseudonimu, który zostanie przypisany do jego Konta Użytkownika i będzie widoczny pod wszystkimi treściami zamieszczanymi przez tego Użytkownika w Serwisie.

6. Powiązany z Kontem Użytkownika adres e-mail stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika przed Administratorem i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, związanej ze świadczonymi Usługami.

7. Użytkownik korzystający z Serwisu powinien dochować należytej staranności przy zabezpieczeniu danych dotyczących swojego Konta w celu uniemożliwienia korzystania z niego osobom nieupoważnionym.

IV. Rodzaj i warunki świadczenia Usług

1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi na rzecz Użytkowników Serwisu:
a) umożliwienie utworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika;
b) umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w Serwisie;
c) umożliwienie dodawania nowych treści w Serwisie;
d) umożliwienie dodawania ocen i komentarzy;

2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi na rzecz Podmiotów Odpowiedzialnych
a) umożliwienie zgłaszania poprawek i uwag do Wpisów Użytkowników dotyczących oferowanych przez Podmiot Odpowiedzialny produktów, usług itp.
b) umożliwienie zgłoszenia żądania usunięcia Wpisu dodanego przez Użytkownika, a dotyczącego oferowanych przez Podmiot produktów, usług itp.
c) umożliwienie założenia własnej Wizytówki, powiązanej z wpisem dodanym przez Użytkownika
d) umożliwienie dodawania informacji do Kalendarza Wydarzeń

3. Szczegółowe zasady świadczenia Usług na rzecz Podmiotów Odpowiedzialnych zawarte są w Regulaminie Współpracy.

4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą założenia Konta Użytkownika, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem dla Użytkowników. Użytkownik Niezarejestrowany powinien przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisu i z jego Funkcjonalności.

5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

V. Warunki techniczne świadczenia Usług przez Usługodawcę

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem, którym posługuje się Użytkownik lub Użytkownik Niezarejestrowany i Usługodawca są następujące:
a) połączenie z siecią Internet
b) dostęp do poczty e-mail
c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML

2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom Niezarejestrowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

VI. Prawa i obowiązki Usługodawcy, Użytkownika i Użytkownika niezarejestrowanego

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.

2. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, uniemożliwiających korzystanie z określonych Funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmie niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia. Użytkownikowi lub Użytkownikowi Niezarejestrowanemu nie będą przysługiwać w związku z niedostępnością Usług żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

3. Administrator ma prawo do wysyłania na adresy e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczonymi Usługami.

4. Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany korzystający z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
a) podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych
b) publikacji lub przesyłania treści erotycznych, pornograficznych, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informacje na temat jego pozyskania, a także innych treści sprzecznych z uzasadnionymi interesami Usługodawcy
c) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, przy czym za reklamę i informację o charakterze komercyjnym nie uważa się publikowanych przez Użytkowników Wpisów, a także opinii, komentarzy, recenzji itp. pod warunkiem, że mają one bezpośredni związek z komentowanym Wpisem
d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób zawartości Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego
e) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników Niezarejestrowanych,
f) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy

5. Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenia obowiązującego prawa lub szkodę wyrządzoną Administratorowi, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych czy naruszenie dóbr osobistych lub praw osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Udostępniając jakiekolwiek materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:
a) jest autorem tych materiałów, bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone w Serwisie lub że zamieszczone przez niego materiały pochodzą z legalnego źródła;
b) zamieszczane przez niego materiały są wolne od wad prawnych;
c) wyraża nieodwołalną oraz nieodpłatną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych materiałów, w tym również na ich modyfikację uzasadnioną jego potrzebami, a także wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych lub przesłanych danych.

6. Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany mogą korzystać z materiałów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek korzystanie z zawartości Serwisu nie stanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie praw Administratora.

7. Użytkownik oraz Użytkownik niezarejestrowany są zobowiązani do niezwłocznego zawiadamiania Administratora o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Administrator podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

VII. Prawa autorskie i licencje

1. Serwis oraz zawarte w nim treści, logotypy, elementy graficzne i in. stanowią własność Administratora. To samo tyczy się wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów w/w, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest możliwe wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

3. Serwis InfoVege nie jest nośnikiem informacji; każdy użytkownik powinien we własnym zakresie przechowywać kopię zapasową dodanych przez siebie treści.

4. Materiały przesłane przez Użytkownika, w tym w szczególności recenzje, komentarze i opinie, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880). Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich publikowanych materiałów, stanowiących utwór w rozumieniu w/w ustawy. Materiały te pozostają jego własnością, jednak ich umieszczenie w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika Administratorowi Serwisu licencji niewyłącznej na używanie tych materiałów oraz ich fragmentów na polach eksploatacji obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz umieszczanie w sieci Internet. Licencja udzielona przez Użytkownika jest niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatna.

5. Udzielona licencja obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, przekładu oraz publicznego udostępniania wszystkich dodawanych przez Użytkownika materiałów w taki sposób, aby każdy z pozostałych Użytkowników oraz Użytkowników Niezarejestrowanych mógł mieć do nich dostęp także w przypadku usunięcia Konta Użytkownika, zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu bądź rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do dokonywania drobnych modyfikacji w przesłanych materiałach, w szczególności do poprawiania ewidentnych błędów ortograficznych, stylistycznych i językowych.

7. Publikując materiały w Serwisie Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników oraz Użytkowników Niezarejestrowanych w zakresie ich użytku osobistego.

8. Użytkownik oraz Użytkownik niezarejestrowany uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

9. Użytkownik umieszczający w Serwisie materiały będące przedmiotem ochrony praw autorskich, których nie jest autorem, albo na rozpowszechnianie których nie posiada licencji, może ponosić odpowiedzialność wobec osób uprawnionych za ewentualną szkodę z tego tytułu oraz naruszenie cudzych praw autorskich.

10. Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany, w przypadku powzięcia w jakikolwiek sposób informacji, że umieszczone przez innego Użytkownika w Serwisie materiały naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej), zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Administratora Serwisu na adres e-mail: info@infovege.com.

VIII. Warunki płatności

1. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne. Administrator zastrzega sobie jednak prawo wprowadzania dodatkowych, zaawansowanych Funkcjonalności, które mogą być odpłatne. W takim przypadku zasady korzystania z nich będą szczegółowo określone w Regulaminie.

IX. Odpowiedzialność

1. Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik Niezarejestrowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i Użytkownika Niezarejestrowanego w ramach korzystania z Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec naruszającego Regulamin Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa
b) treści udostępniane przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich
c) informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego
d) utratę przez Użytkownika i lub Użytkownika Niezarejestrowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika Niezarejestrowanego
e) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.)
f) podanie przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji
g) nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika Niezarejestrowanego postanowień Regulaminu.

X. Ochrona danych osobowych

1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników Niezarejestrowanych określa Polityka Prywatności.

XI. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownicy oraz Użytkownicy Niezarejestrowani mają prawo zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych w ramach Serwisu.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w swojej treści: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres e-mail oraz dokładny opis reklamacji. Zgłoszenia nie zawierające powyższych danych będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

3. Reklamacje mogą być składane:
a) mailowo na adres: info@infovege.com
b) listownie na adres: HATTERIA.PL, ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 30 dni od momentu ich otrzymania. Odpowiedź przekazywana jest na adres e-mail Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca ma prawo zwrócić się przed jej rozpatrzeniem do składającego reklamację o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania danej reklamacji.

6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

XII. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy

1. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług odstąpić od Umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:
a) mailowo na adres: info@infovege.com
b) listownie na adres: HATTERIA.PL, ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków

2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia:
a) mailowo na adres: info@infovege.com
b) listownie na adres: HATTERIA.PL, ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
a) naruszenie przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego istotnych postanowień Regulaminu,
b) powzięcie przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że powiązany z Kontem pseudonim Użytkownika jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
c) umieszczenie w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
d) wykorzystywanie przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,
e) usunięcie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,

4. Usunięcie Konta Użytkownika obejmuje jedynie automatyczne usunięcie z Serwisu danych dotyczących Użytkownika, nie powoduje natomiast automatycznego usunięcia treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym widniejącego pod wpisami pseudonimu. Dodane przez siebie edytowalne elementy Serwisu Użytkownik może skasować we własnym zakresie w każdej chwili.

5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca informuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XIII. Kontakt z Usługodawcą

1. Użytkownicy oraz Użytkownicy Niezarejestrowani mogą się kontaktować z Usługodawcą:
a) elektronicznie – w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@infovege.com
b) listownie – pisząc na adres: HATTERIA.PL, ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków
c) telefonicznie – pod numerem telefonu: 664 377 740

XIV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 i obowiązuje bezterminowo.

2. Administrator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji powyższych przepisów np. wskutek orzeczeń sądów lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
b) zmiany sposobu świadczenia Usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi,
c) zmiany zakresu świadczonych w ramach Serwisu Usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu,
d) konieczności realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
e) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem.

3. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, z wyraźnym określeniem daty, od której nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu publikowana jest na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.

4. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt XII ust. 2 Regulaminu.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.