fbpx

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego InfoVege.com
oraz zasady ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkowników serwisu InfoVege.com o tym, jakie dane osobowe Użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych i w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Przepisy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub RODO, Dz. Urz. UE z dnia 4.05.2016 r. L/119/1),
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Podmiot odpowiedzialny – Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem gromadzonych danych jest Magdalena Gałkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HATTERIA.PL Magdalena Gałkowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 14/85 (NIP: 6792442158, REGON: 120604736), zwana dalej Hatteria.pl lub Administratorem. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt w dogodny dla Użytkowników sposób:

 • listownie – pod adresem działalności gospodarczej ADO, wskazanym powyżej,
 • telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego 606 650 079,
 • pocztą elektroniczną wysłaną pod adres e-mail: rodo@infovege.com

Gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres poczty elektronicznej, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Wszystkie informacje, których podanie jest niezbędne w celu utworzenia i późniejszego korzystania z Konta Użytkownika lub Konta Firmowego w serwisie InfoVege, stanowią Twoje dane osobowe i podlegają ochronie, zgodnie z przepisami wyżej wymienionych aktów prawnych. Takiej samej ochronie podlegają dane osobowe podane w Formularzach Kontaktowych i Formularzach Zgłoszeniowych dostępnych na stronie InfoVege.

Konto Użytkownika / Konto Firmowe
Dla każdego Użytkownika, który rejestruje się na naszej stronie przy użyciu funkcji „Zarejestruj”, zakładamy Konto Użytkownika lub Konto Firmowe, tzn. przypisany do użytkownika zbiór danych i ustawień. Na Koncie Użytkownika / Koncie Firmowym Użytkownik może obserwować dodane przez siebie wpisy oraz inne informacje związane z aktywnością w serwisie InfoVege.
Ponadto Użytkownik w ramach Konta Użytkownika / Konta Firmowego może zarządzać swoimi danymi osobowymi, jak również określać preferencje dotyczące otrzymywania newslettera lub innych informacji reklamowych.

Rejestracja i tworzenie Konta Użytkownika / Konta Firmowego
Administrator umożliwia rejestrację oraz logowanie się do Konta Użytkownika / Konta Firmowego w serwisie InfoVege wyłącznie za pośrednictwem kont zewnętrznych: Facebook, Google, Twitter, Amazon, Instagram, LinkedIn, PayPal, Pinterest, TumbIr, Windows Live, Yahoo i YouTube (tzw. social media login). Podczas rejestracji w celu utworzenia Konta Użytkownika / Konta Firmowego serwis InfoVege, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobiera z zewnętrznego konta Użytkownika jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi Konta Użytkownika / Konta Firmowego, tj.:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię, nazwisko lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
Ponadto, w procesie tworzenia Konta Użytkownika / Konta Firmowego, w celu ukończenia procesu rejestracji, niezbędne jest podanie wybranego przez siebie pseudonimu, którym podpisywane będą wszystkie treści dodawane przez Użytkownika w Serwisie, a także potwierdzenie zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik może również na tym etapie udzielić zgody na przesyłanie newslettera.
Imię i nazwisko oraz adres e-mail są nam potrzebne w celu założenia i obsługi Konta Użytkownika / Konta Firmowego oraz umożliwienia Użytkownikowi korzystania z dostępnych w serwisie funkcjonalności.
Adres e-mail użytkownika jest nam ponadto potrzebny w celu komunikacji z Użytkownikiem.
Udostępnienie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia Konta Użytkownika / Konta Firmowego.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych Użytkownika

Na jakiej podstawie zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?
Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w sposób i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, z udzielonych zgód lub z naszych uzasadnionych interesów prawnych. W szczególności dane osobowe zbieramy i przetwarzamy:

 • w celu obsługi Kont Użytkowników / Kont Firmowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ),
 • w celu obsługi Formularzy Kontaktowych i Formularzy Zgłoszeniowych znajdujących się w serwisie – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu zawarcia umowy o świadczenie usług na rzecz Użytkowników będących przedsiębiorcami, w tym w oparciu o Formularz Zgłoszeniowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera,
 • w celu promowania własnej marki w portalach społecznościowych – podstawą prawną przetwarzania przez Administatora danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu dochodzenia naszych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO) polegający na ochronie swoich praw.

Czy osoba niepełnoletnia może udzielić zgody na przetwarzanie jej danych osobowych?
Tak, jednakże wyłącznie po ukończeniu przez nią 13. roku życia. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego osoby, które ukończyły 13. rok życia uzyskują ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mogą samodzielnie dokonywać czynności, w tym zawierać umowy, które należą do czynności powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
W przypadku osób, które nie osiągnęły tego wieku, a także osób, które ukończyły 13. rok życia, jednakże są osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych tych osób może zostać złożone wyłącznie przez osobę, pod której władzą rodzicielską pozostają lub przez ich opiekuna prawnego.
Mając powyższe na względzie w procesie rejestracji Konta Użytkownika / Konta Firmowego, a także pod dostępnymi na stronie Formularzami Kontaktowymi i Formularzami Zgłoszeniowymi, udostępniamy odpowiednią informację, której elementem jest złożenie oświadczenia o tym, że Użytkownik jest osobą, która ukończyła 13. rok życia i nie jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Komu i w jakich celach przekazujemy dane osobowe?
Dane osobowe przekazywane są przez nas osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone na podstawie przepisów, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Dane osobowe przekazujemy między innymi dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług w Serwisie, agencjom reklamowym, z którymi współpracujemy, firmie księgowej, a także podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, w przypadkach konieczności dochodzenia naszych roszczeń lub obrony naszych praw na drodze prawnej. Przekazane i uzyskane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.
Ponadto Twoje dane osobowe przekazane mogą zostać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem ich przekazania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

Czy wykorzystujemy dane osobowe do celów reklamy i marketingu?
Tak. Oprócz przetwarzania danych na potrzeby obsługi Konta Użytkownika / Konta Firmowego, dane te wykorzystujemy także do następujących celów:

 • aby stale optymalizować funkcjonalności dostępne w ramach serwisu InfoVege;
 • aby móc kontaktować się z Użytkownikiem w związku z określonymi funkcjonalnościami i akcjami marketingowymi;
 • aby polecać Użytkownikowi produkty lub usługi, które mogą go zainteresować.

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, nie stosujemy jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.
Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamy i marketingu jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Newsletter
Wysyłka newslettera realizowana jest na adres e-mail Użytkownika po wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu, zgody na otrzymywanie newslettera. Zgoda taka jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów świadczenia usługi newsletter.
Udostępnienie adresu e-mail oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwiał nam będzie dokonywanie jego wysyłki.
Jeżeli Użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Do tego celu wystarczy wysłać oświadczenie o cofnięciu zgody na przesyłanie newslettera (np. o treści „Niniejszym cofam udzieloną zgodę na przesyłanie mi przez serwis InfoVege newslettera”), względnie skorzystać z dostępnego w każdym newsletterze linka do rezygnacji z newslettera.

Ciasteczka (pliki cookies)
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika, które zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie oraz dokonywanych przez niego czynności.

Istnieją dwa rodzaje ciasteczek:
– ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez Użytkownika,
– ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych Użytkownika.
Większość używanych przez nas plików cookie to ciasteczka sesyjne. Ponadto stosujemy także ciasteczka tymczasowe/stałe, dzięki którym podczas kolejnej wizyty Serwis automatycznie rozpoznaje Użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia.

Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować naszą stronę internetową i naszą ofertę pod kątem preferencji Użytkownika, co ułatwia Użytkownikowi korzystanie z serwisu.

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies od Google Analytics, które służą do monitorowania ruchu na stronie internetowej, analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii przetwarzamy dla celów marketingowych m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej, tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

W przeglądarce poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat możliwości wyłączenia nowych oraz usunięcia zapisanych już ciasteczek.

W jaki sposób zabezpieczamy transmisję danych?
Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu logowania Użytkownika. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer).
Ponadto nasza strona internetowa i inne narzędzia informatyczne są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych Użytkowników przez osoby nieupoważnione.

Jak długo będziemy przetwarzali dane osobowe?
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 10 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa Użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych
Każdy Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe Administratorowi serwisu InfoVege do przetwarzania uprawniony jest do:

 • bezpłatnego dostępu do jego danych osobowych,
 • żądania sprostowania jego danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
 • żądania przeniesienia jego danych osobowych do wskazanego przez żądającego podmiotu.

Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu
  bezpośredniego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania newslettera.

Skorzystanie z powyższych uprawnień spowoduje, że Hatteria.pl nie będzie mogła danych osobowych Użytkownika przetwarzać do takich celów. Wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed wniesieniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody.
Pomimo cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu Administrator uprawiony będzie nadal przetwarzać dane osobowe, jednak wyłącznie dla celów wywiązania się z prawnych obowiązków (np. podatkowych), a także do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń i w zakresie korespondującym z tymi celami.
Wszystkie powyższe uprawnienia będzie można wykonać przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną pod adres e-mail: rodo@infovege.com
Każdy, kto uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym
Zgodnie z art. 17 RODO „prawo do bycia zapomnianym” to uprawnienie do żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia przetwarzanych danych osobowych osoby, która występuje z takim żądaniem.
W szczególności skorzystanie z prawa do żądania usunięcia danych osobowych przez Administratora będzie uzasadnione w przypadku cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
W takim przypadku co do zasady będziemy zobowiązani do usunięcia danych osobowych Użytkownika bez zbędnej zwłoki. Administrator będzie mógł jednak nadal przetwarzać dane osobowe, jeśli okaże się to niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku (np. podatkowego) lub w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń.

Żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownicy mogą kierować do Administratora przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną pod adres e-mail: rodo@infovege.com

Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Zmiany Polityki Prywatności
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 01.10.2019 r. .

 

Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za zainteresowanie serwisem internetowym InfoVege, skorzystanie z niego, a także za zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Mamy nadzieję, że jej treść jest dla Ciebie jasna i zrozumiała, dzięki czemu wiesz w jakim celu i jaki zakres Twoich danych osobowych jest zbierany i przetwarzany przez Administratora, w jaki sposób dane te są przez nas zabezpieczane oraz jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisie InfoVege.
Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 • telefonicznie – pod numerem telefonu 606 650 079,
 • elektronicznie – w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: rodo@infovege.com
 • listownie – pod adresem działalności gospodarczej wskazanym w początkowej części niniejszej Polityki.

Postaramy się bez zbędnej zwłoki udzielić satysfakcjonujących Cię wyjaśnień i informacji.