fbpx

Regulamin Współpracy z serwisem InfoVege.com

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem Współpracy lub Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej www.InfoVege.com, zwanej dalej w treści „Serwisem” lub „InfoVege”, oraz zasady korzystania z tych usług przez Usługobiorców. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Administrator udostępnia nieodpłatnie w Serwisie Usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Współpracy, użyte poniżej określenia oznaczają:

 • Administrator / Usługodawca – firma HATTERIA.PL Magdalena Gałkowska, z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 14/85, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, nr NIP 679-244-21-58, nr Regon 120604736.
 • Cennik – załącznik do Regulaminu zamieszczony w Serwisie, zawierający zestawienie płatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz informacje dotyczące wysokości oraz warunków odpłatności za te Usługi.
 • Formularz Danych Firmowych – formularz przeznaczony dla Podmiotów Odpowiedzialnych wnioskujących o założenie w Serwisie własnej Wizytówki. Formularz Danych Firmowych dostępny jest w panelu Użytownika i obejmuje następujące dane: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/adres siedziby firmy (tj. ulica, numer domu/mieszkania, kod, miejscowość), numer NIP (jeśli dotyczy), adres poczty elektronicznej (e-mail).
 • Funkcjonalności – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników i Użytkowników Niezarejestrowanych w oparciu o Regulamin dla Użytkowników, w tym w szczególności: możliwość dodawania nowych Wpisów do Katalogu, weryfikowania istniejących Wpisów, dodawania ocen i komentarzy, a także możliwość polecania treści zamieszczonych w Serwisie poprzez serwisy społecznościowe.
 • Kalendarz Wydarzeń – część Serwisu InfoVege, stanowiąca usystematyzowany zbiór danych dostarczanych przez Użytkowników, zawierająca informacje o wydarzeniach związanych z ideą wegetarianizmu, weganizmu lub ekologii
 • Katalog – część Serwisu InfoVege, stanowiąca usystematyzowany zbiór danych dostarczanych przez Użytkowników, zawierająca informacje o wegetariańskich i/lub wegańskich produktach, usługach itp.
 • Konto Firmowe – przypisany do Usługobiorcy zbiór danych i ustawień. Konto Usługobiorcy tworzone jest i aktualizowane na podstawie danych dostarczanych w trakcie procesu rejestracji poprzez “social media login” oraz przez samego Usługobiorcę.
 • Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór danych i ustawień. Konto Użytkownika tworzone jest i aktualizowane na podstawie danych dostarczanych w trakcie procesu rejestracji poprzez “social media login” oraz przez samego Użytkownika.
 • Podmiot Odpowiedzialny – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która:
  – w sposób zorganizowany zajmuje się propagowaniem weganizmu i/lub wegetarianizmu, a opis jej działalności znalazł się w Katalogu InfoVege, lub
  – oferuje w ramach prowadzonej działalności wegańskie i/lub wegetariańskie produkty i usługi, które znalazły się w Katalogu InfoVege.
  Podmiot Odpowiedzialny ma prawo zgłaszania uwag do treści Wpisów zamieszczonych przez Użytkowników, a dotyczących oferowanych przez ten Podmiot produktów lub usług lub prowadzonej przez niego działalności. Podmiot Odpowiedzialny ma ponadto prawo zażądać usunięcia z Katalogu InfoVege dodanego przez Użytkownika Wpisu, dotyczącego oferowanych przez ten Podmiot produktów lub usług lub prowadzonej przez niego działalności. Podmiot Odpowiedzialny może także, po spełnieniu dodatkowych warunków, założyć własną Wizytówkę, powiązaną z wpisem dodanym przez Użytkownika.
 • Serwis / Strona – strona internetowa, znajdująca się pod adresem domeny internetowej www.infovege.com, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, na której Administrator udostępnia Użytkownikom Funkcjonalności w celu promocji idei wegetarianizmu i weganizmu.
 • Strony – Usługodawca i Usługobiorca.
 • Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą m.in. w formie zaakceptowanego przez Usługodawcę Formularza Przejęcia Wpisu.
 • Usługi – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Usługobiorcy, polegająca na umożliwieniu tworzenia i prowadzenia firmowej Wizytówki, a także wszelkie inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorcy w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Użytkownik Niezarejestrowany – osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu w zakresie, w jakim jest to możliwe bez zakładania Konta Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnych lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która utworzyła Konto Użytkownika i korzysta z Funkcjonalności Serwisu.
 • Wizytówka – podstrona Katalogu, zawierająca informacje, zdjęcia oraz inne elementy identyfikujące i opisujące daną firmę, zakładana i zarządzana przez Usługobiorcę lub – na wniosek Usługobiorcy – przez Administratora Serwisu.
 • Wydarzenie – podstrona Kalendarza Wydarzeń, zawierająca informacje, zdjęcia oraz inne elementy identyfikujące i opisujące dane wydarzenie, zakładana i zarządzana przez Usługobiorcę lub – na wniosek Usługobiorcy – przez Administratora Serwisu.
 • Wpis – umieszczone w Serwisie przez Użytkownika informacje o produkcie lub usłudze wegetariańskiej i/lub wegańskiej.
 • Zgłoszenie Przejęcia Wpisu – opcja przeznaczona dla Podmiotów Odpowiedzialnych wnioskujących o założenie w Serwisie własnej Wizytówki, dostępna pod każdym Wpisem Użytkownika.

III. Rodzaj i warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca za pośrednictwem systemu informatycznego strony InfoVege świadczy nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców Serwisu, Usługę polegającą na umożliwieniu założenia i prowadzenia Wizytówki, czyli podstrony Katalogu InfoVege, zawierającej informacje, zdjęcia oraz inne elementy identyfikujące i opisujące danego Usługobiorcę.

2. Po założeniu Wizytówki Usługobiorca otrzymuje dodatkowo możliwość administrowania Wydarzeniami.

3. Warunkiem niezbędnym rozpoczęcia świadczenia Usługi opisanej w pkt 1 jest założenie Konta Firmowego, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem. Dokonując rejestracji Usługobiorca oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Administrowanie Kontem Firmowym niesie ponadto za sobą te same prawa i obowiązki co administrowanie Kontem Użytkownika i w związku z tym wymaga dodatkowo zapoznania się oraz przestrzegania warunków wynikających z Regulaminu dla Użytkowników.

4. Rejestracja Konta Firmowego oraz późniejsze logowanie się do niego w Serwisie możliwe jest wyłącznie za pomocą kont zewnętrznych: Facebook, Google, Twitter, Amazon, Instagram, LinkedIn, PayPal, Pinterest, TumbIr, Windows Live, Yahoo i YouTube (tzw. social media login). Konto Firmowe może zostać założone wyłącznie przez reprezentującą Usługobiorcę osobę fizyczną.

5. Jeden Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto Firmowe w Serwisie InfoVege. W ramach założonego Konta Firmowego Usługobiorca może zarządzać wieloma Wizytówkami.

6. Usługobiorca korzystający z Serwisu powinien dochować należytej staranności przy zabezpieczeniu danych dotyczących swojego Konta w celu uniemożliwienia korzystania z niego osobom nieupoważnionym.

7. Wizytówki i Wydarzenia mogą być, na wniosek Usługobiorcy, zakładane i zarządzane przez Administratora. Warunkiem świadczenia takiej Usługi jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu oraz uiszczenie opłaty zgodnej z aktualnym Cennikiem.

8. W ramach wykupionej usługi Administrator zobowiązuje się do aktualizowania Wizytówki oraz Kalendarza Wydarzeń o dane o przysyłane przez Usługobiorcę. Dane wprowadzane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od ich otrzymania.

9. Dane powinny być przysyłane przez Usługobiorcę mailowo, z adresu podanego w Formularzu Zgłoszeniowym.

10. Usługodawca za pośrednictwem systemu informatycznego strony InfoVege może świadczyć – odpłatnie lub nieodpłatnie – na rzecz Usługobiorców Serwisu inne, dodatkowe Usługi, takie jak reklama banerowa. Koszt usług odpłatnych podawany jest w Cenniku.

IV. Warunki techniczne świadczenia Usług przez Usługodawcę

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem, którym posługuje się Usługobiorca są następujące:
a) połączenie z siecią Internet
b) dostęp do poczty e-mail
c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML

2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

V. Warunki płatności

1. Z tytułu świadczenia Usług płatnych Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty należnej za świadczoną Usługę w wysokości i na warunkach określonych w Cenniku.

2. Zmiany Cennika są ogłaszane w Serwisie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.

3. Usługobiorcę obowiązują ceny podane w Cenniku w dniu zakupu Usługi.

4. Administrator po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej i przesyła ją w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika w Formularzu Danych Firmowych lub w Formularzu Zgłoszeniowym.

VI. Zawarcie umowy o świadczenie Usług

1. Zawarcie Umowy w zakresie publikacji firmowej Wizytówki następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
a) założenie przez Usługobiorcę Konta Firmowego,
b) wypełnienie Formularza Danych Firmowych,
c) akceptacja Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
d) przesłanie Zgłoszenia Przejęcia Wpisu,
e) ewentualne dostarczenie dodatkowych dokumentów wymaganych przez Usługodawcę,
f) zaakceptowanie Zgłoszenia Przejęcia Wpisu przez Administratora.

2. Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić Formularz Danych Firmowych rzetelnie i zgodnie z prawdą.

3. Po otrzymaniu Zgłoszenia Przejęcia Wpisu Usługodawca może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, w tym m.in. dokumentów rejestrowych, potwierdzających prawo Usługobiorcy do występowania jako Podmiot Odpowiedzialny.

4. Usługodawca zobowiązuje się przydzielić dostęp do Usługi niezwłocznie, nie później niż 5 dnia roboczego po akceptacji Zgłoszenia Przejęcia Wpisu.

VII. Prawa i obowiązki Stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.

2. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług lub ustawień, Usługodawca podejmie niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.

3. Usługodawca ma prawo do wysyłania na adresy e-mail Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczonymi Usługami.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia z Serwisu, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, Wizytówek:
a) naruszających prawo, dobre obyczaje, dobre imię lub interesy Usługodawcy lub chronione prawem dobra osób trzecich,
b) naruszających zakaz dyskryminacji,
c) zawierających zakazane reklamy (dotyczące np. gier hazardowych, napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych),
d) zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zniesławiające lub obraźliwe,
e) zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania,
f) zawierających hiperłącza do stron internetowych zawierających ww. niedozwolone treści,
g) wymagających od Użytkowników wniesienia jakichkolwiek opłat,
h) wymagających od Użytkowników podania informacji i danych niewymaganych przez prawo,
i) stanowiących ofertę handlową, niezwiązaną z zakresem i celem Serwisu,
j) zawierających hiperłącza do stron o takim samym lub podobnym zakresie i celu, co InfoVege,
k) pochodzących od podmiotów stosujących MLM, czyli marketing wielopoziomowy oraz podmiotów organizujących lub prowadzących działalność w formie systemu konsorcyjnego lub piramidy,
l) wzbudzających podejrzenie oszustwa.

5. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenia obowiązującego prawa lub szkodę wyrządzoną Usługodawcy, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych czy naruszenie dóbr osobistych lub praw osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Udostępniając jakiekolwiek materiały, dane i informacje w Serwisie, Usługobiorca oświadcza, że:
a) jest autorem tych materiałów, bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone w Serwisie lub że zamieszczone przez niego materiały pochodzą z legalnego źródła;
b) zamieszczane przez niego materiały są wolne od wad prawnych;
c) zamieszczone przez niego dane i informacje są prawdziwe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają dóbr osób trzecich;
d) wyraża nieodwołalną oraz nieodpłatną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych materiałów, w tym również na ich modyfikację uzasadnioną jego potrzebami, a także wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych lub przesłanych danych.

6. W razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagrożenia naruszenia przez Usługobiorcę interesów Usługodawcy, w szczególności poprzez naruszenie przepisów Ustawy o prawie autorskim lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. wezwania i bezskutecznym upływie tego terminu.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług na podstawie Umowy w razie powzięcia informacji o zawarciu jej przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Usługobiorcy.

8. W przypadku rażącego naruszenia przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługobiorca uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Usługodawcy do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. wezwania i bezskutecznym upływie tego terminu.

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług, o których mowa w Regulaminie Współpracy, ponosi on odpowiedzialność za szkody wyrządzone Usługobiorcy do wysokości szkody rzeczywistej, w zakresie, w jakim takie ograniczenie odpowiedzialności jest dopuszczalne w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

VIII. Prawa autorskie i licencje

1. Serwis oraz zawarte w nim treści, logotypy, elementy graficzne i in. stanowią własność Usługodawcy. To samo tyczy się wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza Usługobiorcom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów w/w, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest możliwe wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

3. Serwis InfoVege nie jest nośnikiem informacji; każdy Usługobiorca powinien we własnym zakresie przechowywać kopię zapasową dodanych przez siebie treści.

4. Usługobiorca oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej do wszystkich materiałów i znaków towarowych publikowanych w Serwisie oraz że ich publikacja nie naruszy praw osób trzecich. Umieszczenie w Serwisie w/w znaków towarowych oraz materiałów, w szczególności materiałów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880), jest równoznaczne z udzieleniem przez Usługobiorcę Administratorowi Serwisu licencji niewyłącznej na używanie tych materiałów oraz ich fragmentów na polach eksploatacji obejmujących w szczególności: zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Licencja udzielona przez Usługobiorcę jest niewyłączna, nieograniczona terytorialnie oraz nieodpłatna. Usługobiorca udziela także Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw ochronnych na znaki towarowe Usługobiorcy umieszczone w Wizytówce. Udzielone licencje obowiązują w okresie trwania Umowy.

5. W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec Administratora, w związku z treścią lub formą materiałów opublikowanych w Serwisie przez Usługobiorcę, Usługobiorca ten zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Administratora z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jego miejsce do postępowania, a w przypadku braku takiej możliwości Usługobiorca zobowiązany jest do pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód poniesionych przez Administratora z tego tytułu.

6. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do dokonywania drobnych modyfikacji w przesłanych materiałach, w szczególności do poprawiania ewidentnych błędów ortograficznych, stylistycznych i językowych.

7. Publikując materiały w Serwisie Usługodawca wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez Użytkowników oraz Użytkowników Niezarejestrowanych w zakresie ich użytku osobistego.

IX. Odpowiedzialność

1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.

2. W związku ze świadczonymi na rzecz Usługobiorcy Usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
a) trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,
b) utraconych przez Usługobiorcę korzyści,
c) trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona,
d) skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych Usług,
e) skutków naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy o świadczenie Usług,
f) skutków wykorzystania pobranych przez Usługobiorcę z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
g) skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usług,
h) skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Usługobiorcę przed dostępem takich osób,
i) przerw w dostępności do Serwisu powstałych wskutek zaplanowanej przez Usługodawcę przerwy technicznej wynikającej z rozwoju lub konserwacji Serwisu.

X. Ochrona danych osobowych

1. Dane Usługobiorcy są gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług, w szczególności w celu:

 • identyfikacji Podmiotów Odpowiedzialnych,
 • dokonywania rozliczeń za świadczone Usługi,
 • wystawiania faktur.

2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.

3. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Usługobiorcę.

4. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.

5. Usługodawca i Usługobiorca udostępniają sobie wzajemnie dane służbowe swoich wybranych przedstawicieli, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i stanowisko w organizacji. Udostępnienie to realizowane jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stron w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, polegający na możliwości prawidłowego wykonania i rozliczenia Umowy oraz wzajemnej wymiany informacji.

5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych określa Polityka Prywatności.

XI. Poufność

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych drugiej Strony, w szczególności informacji dotyczących warunków finansowych, które zostały jej powierzone w trakcie trwania Umowy, ochrony tych informacji przed niepowołanym dostępem oraz przetwarzania tych informacji wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.

2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których:

 • Strona, której informacje poufne dotyczą, zwolni drugą Stronę z obowiązku zachowania poufności;
 • informacje poufne w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne;
 • obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 • Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji poufnych dotyczących drugiej Strony przez sąd lub uprawniony organ.

3. O ile Usługobiorca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu, Usługodawca jest uprawniony do publikacji informacji o fakcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług, z wykorzystaniem jego nazwy i logo.

XII. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy mają prawo zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych w ramach Serwisu.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w swojej treści: nazwę Usługobiorcy, adres e-mail oraz dokładny opis reklamacji. Zgłoszenia nie zawierające powyższych danych będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

3. Reklamacje mogą być składane:
a) mailowo na adres: info@infovege.com
b) listownie na adres: HATTERIA.PL, ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 30 dni od momentu ich otrzymania. Odpowiedź przekazywana jest na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca ma prawo zwrócić się przed jej rozpatrzeniem do składającego reklamację o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania danej reklamacji.

6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

XIII. Okres obowiązywania Umowy i jej rozwiązanie

1. Umowa o świadczenie Usługi Wizytówki w wersji bezpłatnej zawierana jest, co do zasady, na czas nieokreślony. Pozostałe, płatne usługi, świadczone są przez czas określony w Cenniku lub w indywidualnie zawieranych umowach.

2. Umowa o świadczenie Usługi Wizytówki ulega rozwiązaniu na skutek:
a) śmierci Usługobiorcy,
b) ustania bytu prawnego Usługobiorcy.

3. Usługobiorca może ponadto rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Wizytówki ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia:
a) mailowo na adres: info@infovege.com
b) listownie na adres: HATTERIA.PL, ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków

4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Wizytówki w następujących przypadkach:
a) naruszenie przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b) powzięcie przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że powiązany z Kontem firmowym pseudonim Usługobiorcy jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
c) umieszczenie w Serwisie lub w Koncie Firmowym przez Usługobiorcę treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
d) wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
e) usunięcie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta.
Usługodawca rozwiązuje Umowę po uprzednim pisemnym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania w/w naruszeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania i bezskutecznym upływie tego terminu.

5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi Wizytówki Usługodawca informuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania Umowy poprzez wysłanie mailem stosownej informacji.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, w tym usunięcia Konta Firmowego, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XIV. Kontakt z Usługodawcą

1. Usługobiorcy mogą się kontaktować z Usługodawcą:
a) elektronicznie – w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@infovege.com
b) listownie – pisząc na adres: HATTERIA.PL, ul. Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków
c) telefonicznie – pod numerem telefonu: 606 650 079:

XV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 i obowiązuje bezterminowo.

2. Administrator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji powyższych przepisów np. wskutek orzeczeń sądów lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
b) zmiany sposobu świadczenia Usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi,
c) zmiany zakresu świadczonych w ramach Serwisu Usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu,
d) konieczności realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji
e) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem

3. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, z wyraźnym określeniem daty, od której nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu publikowana jest na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.

4. Usługobiorcy, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt XIV ust. 3 Regulaminu.

5. Strony postanawiają, iż oświadczenia woli składane Usługobiorcy przez Usługodawcę w związku z wykonywaniem Umowy mogą być wyrażane w postaci elektronicznej i przesyłane na adres e-mail Usługobiorcy podany w Formularzu Danych Firmowych lub Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail Usługobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę. Niewykonanie tego obowiązku będzie oznaczało uznanie korespondencji wysłanej na ostatni podany adres e-mail Usługobiorcy za skutecznie doręczoną.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.